Mitsubishi HMI Level 1

วัตถุประสงค์การอบรม

 • ทำความรู้จักคุณสมบัติของ HMI GOT1000 Series และสามารถนำไปใช้งานได้
 • สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ GT-Designer 3 ได้

หลักสูตร

 • แนะนำโครงสร้างและความสามารถของ HMI GOT1000 Series
 • วิธีการเลือกใช้ HMI ให้เหมาะสม
 • การใช้งานโปรแกรม GT Designer3 และ GT Simulator
 • วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC กับ GOT
  • ออกแบบ Screen Data เพื่อสั่งงาน PLC
  • การใช้ Switch, Lamp
  • การใช้ Numerical Display/Input
  • การใช้ Alarm

ระยะเวลาการอบรม

 • 2 วัน เริ่มเวลา 09.30น. – 16.30น.

จำนวนผู้เข้าอบรม

 • รับผู้เข้าอบรมได้ 10 ท่าน (ผู้เข้าอบรม 2 ท่าน / 1 ชุดทดลอง)

ค่าลงทะเบียน

 • หลักสูตร MITSUBISHI HMI LEVEL I ท่านละ 4,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผ่านการอบรมหลักสูตร MITSUBISHI PLC LEVEL I หรือ PLC LEVEL II

หมายเหตุ