Mitsubishi PLC Level 2

วัตถุประสงค์การอบรม

  • สามารถนำ Function ที่อบรมไปเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติได้้
  • สามารถใช้งาน PLC รับสัญญาณชนิดอนาลอกทั้งหน่วยอินพุต/เอาต์พุต ได้้

หลักสูตร

  • การใช้งาน Function ต่างๆ ดังนี้ คำสั่งแปลงระบบเลขฐาน (BIN, BCD, DEC, HEX,) , คำสั่งเปรียบเทียบข้อมูล ,คำสั่งย้ายข้อมูล ,คำสั่งคำนวณตัวเลข แบบจำนวนเต็มและทศนิยม
  • เทคนิคการออกแบบโปรแกรมด้วยคำสั่งขั้นสูงม
  • การใช้งานโมดูลพิเศษแบบ Analog Input/Output

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน เริ่มเวลา 09.30น. – 16.30น.

จำนวนผู้เข้าอบรม

  • รับผู้เข้าอบรมได้ 10 ท่าน (ผู้เข้าอบรม 2 ท่าน / 1 ชุดทดลอง)

ค่าลงทะเบียน

  • หลักสูตร MITSUBISHI PLC LEVEL II ท่านละ 4,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร MITSUBISHI PLC LEVEL I

หมายเหตุ